Giá trị cốt lõi

giatri_1Giá trị cốt lõi

“THÍCH ỨNG – SÁNG TẠO – UY TÍN”

Thích ứng:  Thay đổi lối làm việc phù hợp với điều kiện mới, yêu cầu mới, tình hình mới.

Sáng tạo: Luôn có ý tưởng mới, phù hợp với thời đại và không gian sinh ra nó, và ý tưởng đó mang lại giá trị.

Uy tín: Tạo dựng lòng tin với mọi người bằng tất cả trách nhiệm và nỗ lực của cá nhân và tập thể.